Blue Finance Oy:n Yhtiöjärjestys

Blue Finance Oy:n YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi on Blue Finance Oy ja kotipaikka Turku.

2 § Yhtiön toimiala on toimia sijoitus-, kehitys- ja rahoitusyhtiönä ja harjoittaa toimisto- ja hallinnollisten palvelujen tuottamista, vuokrausta, välitystä ja kauppaa sekä liikkeenjohdon, sijoitustoiminnan, hallinnon ja markkinoinnin koulutusta ja konsultointia, sekä kaikki muu Suomessa laillinen liiketoiminta.

3 § Yhtiön vähimmäispääoma on 2.500 (kaksituhattaviisisataa) euroa ja enimmäispääoma 500.000 (viisisataatuhatta) euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

4 § Yhtiöllä on osakkeita vähintään 100 (sata) ja enintään 2.000.000 (kaksi miljoonaa) kappaletta.

Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

Yhtiössä on seitsemän osakelajia: A-, B-, C-, D-, E-, F- ja G -osakkeet.

A-osakkeet

A-osakkeet ovat kantaosakkeita, jotka tuottavat kaikki osakkeenomistajan oikeudet mukaan lukien yhden äänen yhtiökokouksessa.

B-osakkeet

B-osakkeet ovat vain merkitsijän haltuun tarkoitettuja siirtokelvottomia sijoitusosakkeita, joihin liittyy seuraavat oikeudet ja velvollisuudet.

Osakkeella ei ole äänivaltaa yhtiökokouksessa.

Osakkeella on ainoastaan tämän yhtiöjärjestyksen voimaantulohetken pakottavien osakeyhtiölain säännösten edellyttämät vähimmäisoikeudet; osakkeenomistajalla ei esimerkiksi ole oikeutta saada kutsua yhtiökokoukseen tai osallistua siihen.

Osake tuottaa kuitenkin oikeuden varojenjakoon siten, että osakkeella on

 • yhtiön purussa tai rekisteristä poistossa etuoikeus korkeintaan osakkeen merkintähintaan,
 • jäljempänä määriteltävä osinko-oikeus, sekä
 • lunastusehtoon liittyvät oikeudet ja velvollisuudet.

Osakkeella on etuoikeus osakkeen merkintähinnasta laskettavaan kiinteään osinkoon (mutta ei muuta osinkooikeutta) siten, että kalenterivuodelle laskettu osinko-oikeus on kolme (3) prosenttia, kun osakkeen merkintäpäivästä on kulunut alle kolme (3) kuukautta.

Kalenterivuodelle laskettu osinko-oikeus nousee viiteen (5) prosenttiin, kun osakkeen merkintäpäivästä on kulunut kolme (3) kuukautta ja kahdeksaan (8) prosenttiin, kun osakkeen merkintäpäivästä on kulunut kuusi (6) kuukautta.

Osinko-oikeus täsmätään taannehtivasti vastaamaan korkeampaa vuosituottoa koko merkinnän jälkeiselle ajalle ensimmäisen nousuajankohdan jälkeisen osingonmaksun yhteydessä.

Osakkeelle tuleva osinko lasketaan todellisten kalenteripäivien mukaan käyttäen jakajana lukua 365 tai 366. Osinko lasketaan sitä päivää seuraavasta päivästä, jona osakkeen merkintähinta on kokonaisuudessaan maksettu yhtiön pankkitilille, kalenterikuukauden viimeiseen päivään tai osakkeen lunastuspäivään.

Kultakin kalenterikuukaudelta kertynyt osinko maksetaan sijoittajan ilmoittamalle vastatilille siten, että maksupäivä on viimeistään seuraavan kalenterikuukauden viidentenä (5.) pankkipäivänä.

Osakkeen lunastuspäivänä maksamaton osinko maksetaan lunastuksen yhteydessä. Lunastuspäivältä ei lasketa osinkoa.

Osinko maksetaan edellisen tilikauden voittovaroista, ellei yhtiö oman harkintansa mukaan päätä tehdä välitilinpäätöstä. Osingon maksaminen edellyttää, että yhtiö on osakeyhtiölain tarkoittamalla tavalla maksukykyinen.

Osakkeisiin liittyy osakeyhtiölain 3 luvun 7 §:n ja 8 §:n mukaiset suostumus- ja lunastuslausekkeet. Lunastusoikeus on ensisijaisesti yhtiöllä ja toissijaisesti A-osakkeiden haltijoilla. Lunastushinta on A-osakkeen lunastuksesta poiketen (0,1 euroa) 10 senttiä. Jos useampi A-osakkeenomistaja haluaa lunastaa osakkeita, niin osakkeet jaetaan heidän aikaisemman osakeomistuksensa suhteessa, ja tarvittaessa heidän keskinäinen etuoikeutensa ratkaistaan arvalla. Suostumus- ja lunastuslauseke ei koske perhe- ja perintöoikeudellisia saantoja eikä yleisseuraantoja.

Osakkeeseen liittyy muuntolauseke, jonka mukaan osake voidaan muuntaa D-osakkeeksi, jos osake siirtyy muulle kuin alkuperäiselle osakkeen merkitsijälle. Muunto tulee voimaan kaupparekisterimerkinnällä. Muuntolauseke ei koske perhe- ja perintöoikeudellisia saantoja eikä yleisseuraantoja.

Osakkeeseen liittyy osakeyhtiölain 15 luvun 10 §:n mukainen lunastusehto. Lunastushinta on osakkeen merkintähinta ja lunastukseen voidaan käyttää vain vapaata omaa pääomaa.

Osakkeenomistaja voi vaatia yhtiötä lunastamaan osakkeensa 14 päivän kuluessa lunastusvaatimuksesta. Yhtiö voi myös oma-aloitteisesti lunastaa osakkeen 60 päivän kuluessa osakkeenomistajalle esittämästään lunastusvaatimuksesta. Yhtiö on velvollinen suorittamaan lunastuspäivää edeltävään päivään asti kertyneen osingon lunastushinnan yhteydessä. Lunastus tapahtuu maksamalla lunastushinta ja kertynyt osinko. Osake siirtyy yhtiölle, kun yhtiö on maksanut lunastushinnan.

Yhtiön lunastusvaatimus katsotaan tehdyksi, kun se on toimitettu osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamaan osoitteeseen tai väestörekisteristä ilmenevään osoitteeseen. Jos lunastushintaa ei jostakin syystä voida maksaa osakkeenomistajalle, lunastushinta voidaan tallettaa aluehallintovirastoon ja lunastuksen katsotaan tapahtuneen, kun lunastushinta on talletettu.

Osakkeen merkintähinta kirjataan osake- ja osakasluetteloon kunkin osakkeen kohdalle.

Velvollisuus näyttää osakkeen merkintähinta on kuitenkin viimekädessä osakkeenomistajalla.

Osakkeeseen ei liity merkintäetuoikeutta. Osakkeista ei anneta osakekirjoja eikä niitä liitetä arvoosuusjärjestelmään.

C-osakkeet

C-osakkeilla on muuten samat oikeudet ja velvollisuudet

(mm. lunastusehtoon liittyvät oikeudet ja velvollisuudet) kuin B-osakkeilla, mutta C-osakkeilla on seuraavanlaiset osinko-oikeudet:

C-osakkeella on etuoikeus osakkeen merkintähinnasta laskettavaan kiinteään osinkoon (mutta ei muuta osinkooikeutta) siten, että kalenterivuodelle laskettu osinko-oikeus on kolme (3) prosenttia, kun osakkeen merkintäpäivästä on kulunut alle kolme (3) kuukautta.

Kalenterivuodelle laskettu osinko-oikeus nousee viiteen (5) prosenttiin, kun osakkeen merkintäpäivästä on kulunut kolme (3) kuukautta ja seitsemään (7) prosenttiin, kun osakkeen merkintäpäivästä on kulunut kuusi (6) kuukautta.

Osinko-oikeus täsmätään taannehtivasti vastaamaan korkeampaa vuosituottoa koko merkinnän jälkeiselle ajalle ensimmäisen nousuajankohdan jälkeisen osingonmaksun yhteydessä.

Osakkeelle tuleva osinko lasketaan todellisten kalenteripäivien mukaan käyttäen jakajana lukua 365 tai 366. Osinko lasketaan sitä päivää seuraavasta päivästä, jona osakkeen merkintähinta on kokonaisuudessaan maksettu yhtiön pankkitilille, kalenterikuukauden viimeiseen päivään tai osakkeen lunastuspäivään.

Kultakin kalenterikuukaudelta kertynyt osinko maksetaan sijoittajan ilmoittamalle vastatilille siten, että maksupäivä on viimeistään seuraavan kalenterikuukauden viidentenä (5.) pankkipäivänä.

D-osakkeet

D-osakkeilla on muuten samat oikeudet kuin B- ja C- ja E- ja F- ja G-osakkeilla, mutta

 • ne eivät tuota mitään oikeuksia yhtiön varoja jaettaessa;
 • yhtiöllä on oikeus lunastaa D-osake milloin tahansa kymmenen (0,1 euron) sentin lunastushinnalla, ilman lunastusaikaa;
 • yhtiö voi käyttää lunastukseen ainoastaan jakokelpoisia varojaan;
 • osakkeen merkintähintaa ei merkitä osake- ja osakasluetteloon;
 • osakkeenomistajalla ei ole oikeutta saada osakkeitaan lunastettua.

E-osakkeet

E-osakkeilla on muuten samat oikeudet ja velvollisuudet (mm. lunastusehtoon liittyvät oikeudet ja velvollisuudet) kuin B- ja C-osakkeilla, mutta E-osakkeilla on seuraavanlaiset osinko-oikeudet:

E-osakkeella on etuoikeus osakkeen merkintähinnasta laskettavaan kiinteään osinkoon (mutta ei muuta osinkooikeutta) siten, että kalenterivuodelle laskettu osinko-oikeus on kolme (3) prosenttia, kun osakkeen merkintäpäivästä on kulunut alle kolme (3) kuukautta.

Kalenterivuodelle laskettu osinko-oikeus nousee neljään (4) prosenttiin, kun osakkeen merkintäpäivästä on kulunut kolme (3) kuukautta ja viiteen (5) prosenttiin, kun osakkeen merkintäpäivästä on kulunut kuusi (6) kuukautta.

Osinko-oikeus täsmätään taannehtivasti vastaamaan korkeampaa vuosituottoa koko merkinnän jälkeiselle ajalle ensimmäisen nousuajankohdan jälkeisen osingonmaksun yhteydessä.

Osakkeelle tuleva osinko lasketaan todellisten kalenteripäivien mukaan käyttäen jakajana lukua 365 tai 366. Osinko lasketaan sitä päivää seuraavasta päivästä, jona osakkeen merkintähinta on kokonaisuudessaan maksettu yhtiön pankkitilille, kalenterikuukauden viimeiseen päivään tai osakkeen lunastuspäivään.

Kultakin kalenterikuukaudelta kertynyt osinko maksetaan sijoittajan ilmoittamalle vastatilille siten, että maksupäivä on viimeistään seuraavan kalenterikuukauden viidentenä (5.) pankkipäivänä.

F-osakkeet

F-osakkeilla on muuten samat oikeudet ja rajoitteet kuin B-, C- ja E-osakkeilla, mutta F-osakkeilla on seuraavanlaiset osinko-oikeudet ja niitä koskeva lunastusehto poikkeaa B-, C- ja E-osakkeiden lunastusehdosta seuraavasti:

F-osakkeella on etuoikeus osakkeen merkintähinnasta laskettavaan kiinteään osinkoon (mutta ei muuta osinkooikeutta) siten, että kalenterivuodelle laskettu osinko-oikeus on seitsemän (7) prosenttia.

Osakkeelle tuleva osinko lasketaan todellisten kalenteripäivien mukaan käyttäen jakajana lukua 365 tai 366. Osinko lasketaan sitä päivää seuraavasta päivästä, jona osakkeen merkintähinta on kokonaisuudessaan maksettu yhtiön pankkitilille, kalenterikuukauden viimeiseen päivään tai osakkeen lunastuspäivään. Kultakin kalenterikuukaudelta kertynyt osinko maksetaan sijoittajan ilmoittamalle vastatilille siten, että maksupäivä on viimeistään seuraavan kalenterikuukauden viidentenä (5.) pankkipäivänä.

Osakkeenomistaja voi vaatia yhtiötä lunastamaan F-osakkeensa 60 päivän kuluessa lunastusvaatimuksesta. Lunastusvaatimuksen voi esittää aikaisintaan kahden (2) vuoden kuluttua osakkeen merkintäpäivästä. Yhtiö voi koska tahansa oma-aloitteisesti lunastaa osakkeen 60 päivän kuluessa osakkeenomistajalle esittämästään lunastusvaatimuksesta. Yhtiö on velvollinen suorittamaan lunastuspäivää edeltävään päivään asti kertyneen osingon lunastushinnan yhteydessä. Lunastus tapahtuu maksamalla lunastushinta ja kertynyt osinko. Osake siirtyy yhtiölle, kun yhtiö on maksanut lunastushinnan.

B-, C- ja E-osakkeen omistaja voi muuntaa osakkeensa F-osakkeeksi ilmoittamalla siitä yhtiölle. Osakkeen muunto F-osakkeeksi tulee voimaan kaupparekisterimerkinnällä. Muunnetulle osakkeelle maksetaan F-osakkeelle maksettavaa osinkoa muuntoilmoituksen tekopäivästä lukien.

G-osakkeet

G-osakkeilla on muuten samat oikeudet kuin B-osakkeilla, mutta G-osakkeilla on seuraavanlaiset osinko-oikeudet ja niiden lunastusehto poikkeaa osakkeiden lunastusehdosta seuraavasti:

G-osakkeella on etuoikeus osakkeen merkintähinnasta laskettavaan kiinteään osinkoon (mutta ei muuta osinkooikeutta) siten, että kalenterivuodelle laskettu osinko-oikeus on kolme (3) prosenttia, kun osakkeen merkintäpäivästä on kulunut alle kolme (3) kuukautta. Kalenterivuodelle laskettu osinko-oikeus nousee neljään (4) prosenttiin, kun osakkeen merkintäpäivästä on kulunut kolme (3) kuukautta ja seitsemään (7) prosenttiin, kun osakkeen merkintäpäivästä on kulunut kuusi (6) kuukautta. Osinko-oikeus täsmätään taannehtivasti vastaamaan korkeampaa vuosituottoa koko merkinnän jälkeiselle ajalle ensimmäisen nousuajankohdan jälkeisen osingonmaksun yhteydessä. Osakkeelle tuleva osinko lasketaan todellisten kalenteripäivien mukaan käyttäen jakajana lukua 365 tai 366. Osinko lasketaan sitä päivää seuraavasta päivästä, jona osakkeen merkintähinta on kokonaisuudessaan maksettu yhtiön pankkitilille, kalenterikuukauden viimeiseen päivään tai osakkeen lunastuspäivään. Kultakin kalenterikuukaudelta kertynyt osinko maksetaan sijoittajan ilmoittamalle vastatilille siten, että maksupäivä on viimeistään seuraavan kalenterikuukauden viidentenä (5.) pankkipäivänä.

G-osakkeeseen liittyy osakeyhtiölain 15 luvun 10 §:n mukainen lunastusehto. Lunastushinta on osakkeen merkintähinta ja lunastukseen voidaan käyttää vain vapaata omaa pääomaa. Yhtiö voi oma-aloitteisesti lunastaa osakkeen 14 päivän kuluessa osakkeenomistajalle esittämästään lunastusvaatimuksesta. Yhtiö on velvollinen suorittamaan lunastuspäivää edeltävään päivään asti kertyneen osingon lunastushinnan yhteydessä. Lunastus tapahtuu maksamalla lunastushinta ja kertynyt osinko. Osake siirtyy yhtiölle kun yhtiö on maksanut lunastushinnan.

Yleistä

B-, C-, D-, E-, F- ja G-osakkeet jätetään ottamatta huomioon, kun lasketaan osakeyhtiölain 18 luvun tarkoittaman 90 %:n äänimäärän saavuttamista.

5 § Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhdestä viiteen varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen, mikäli hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. Hallituksen puheenjohtajan valinnasta päättää yhtiökokous.

6 § Hallitus voi valita yhtiölle toimitusjohtajan ja sopia hänen palkkaeduistaan.

7 § Yhtiön toiminimen kirjoittaa yhtiön toimitusjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja yksin tai hallituksen kaksi jäsentä yhdessä.

Hallitus voi myöntää toiminimenkirjoitusoikeuksia.

Yhtiön prokuroista päättää hallitus.

8 § Yhtiön tilikausi on 1.1.- 31.12.

9 § Yhtiössä voi olla yksi (1) varsinainen tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varantilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastajat valitaan tehtävään toistaiseksi.

10 § Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään kahdeksan päivää ennen kokousta.

11 § Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä:

 1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen,
 2. tilintarkastuskertomuksen

Kokouksessa on päätettävä:

 1. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,
 2. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta,
 3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
 4. hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärästä

Kokouksessa on valittava:

 1. hallituksen jäsenet
 2. tarvittaessa tilintarkastaja ja hänelle varamies.

12 § Jos osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle osakkeenomistajalle, siirronsaajan on viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle ja yhtiöllä on ensisijainen ja vanhoilla (A-osake) osakkeenomistajilla toissijainen oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla:

 1. Lunastusoikeus koskee kaikkia saantoja, paitsi suunnattuja osakeanteja.
 2. Hallituksen tulee antaa tieto osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä ja tieto siitä, käyttääkö yhtiö lunastusoikeuttaan, neljän (4) viikon kuluessa siirtoilmoituksesta lukien. Ilmoitus on toimitettava osakkeenomistajille samalla tavalla kuin kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan. Tiedon tulee sisältää lunastushinta ja päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus on viimeistään tehtävä.
 3. Osakkeen lunastushinta lasketaan siirronsaajan yhtiölle saannostaan tekemää ilmoitusta edeltäneen kalenterikuukauden viimeiselle päivälle laaditun yhtiön välitilinpäätöksen perusteella siten, että lunastushinta on osakekohtainen tasesubstanssiarvo. Tasesubstanssiarvo sisältää taseen oman pääoman, vapaaehtoiset varaukset, poistoeron sekä tilikauden kertyneen tuloksen. Välitilinpäätöksen taseeseen merkityt vapaaehtoiset varaukset ja kertynyt poistoero sisältyvät tasesubstanssiarvoon vähennettynä lunastushinnan laskenta-ajankohdan mukaisella yhtiön tuloveroprosentin mukaan lasketulla verovelalla.
 4. Yhtiön on esitettävä lunastusvaatimuksensa kuuden (6) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on hallitukselle ilmoitettu. Yhtiö voi käyttää lunastukseen ainoastaan jakokelpoisia varojaan.
 5. Mikäli yhtiö ei käytä lunastusoikeuttaan edellä mainitussa ajassa, yhtiön osakkeenomistajalla on toissijainen oikeus lunastaa siirtyneet osakkeet. Osakkeenomistajien on esitettävä lunastusvaatimuksensa kirjallisesti hallitukselle kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on hallitukselle ilmoitettu.
 6. Jos useammat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, on osakkeet jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei näin mene tasan, jaetaan yli jääneet osakkeet lunastukseen halukkaiden kesken arvalla.
 7. Lunastushinta on suoritettava siirronsaajalle käteisenä rahana tai pankin varmentamalla sekillä yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun aika lunastusvaatimuksen esittämiseen päättyi yhtiöjärjestyksen mukaisesti tai mainitussa ajassa talletettava ulosoton haltijalle.
 8. Lunastusoikeutta ja lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet on siirrettävä välimiesten ratkaistavaksi välimiesmenettelystä annetun lain (967/92) mukaisessa järjestyksessä.
 9. Lunastusta koskevat ehdot ovat voimassa tässä kohdassa 12 § määritellyn sisältöisinä, mikäli osakelajikohtaisissa (erilajiset osakkeet) ei ole tästä poikkeavia oikeuksia tai velvollisuuksia. Maininta tästä pykälästä on merkittävä osakekirjoihin, osakeluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.

13 § Luovutustoimin tapahtuvaan osakkeen hankkimiseen vaaditaan yhtiön suostumus, jonka antamisesta päättää yhtiön hallitus.

Suostumusta koskeva hakemus on viipymättä tehtävä kirjallisesti hallitukselle yhtiön kaupparekisteriin merkittyyn osoitteeseen. Yhtiön hallituksen on kahden

(2) kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta käsiteltävä asia, ja samassa ajassa kirjallisesti ilmoitettava hakijalle ratkaisusta.

Maininta tästä pykälästä on merkittävä osakekirjoihin, osakeluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.

en_USEN
Scroll to Top