Suunnatun osakeannin ehdot

Blue Finance Oy
Suunnatun osakeannin ehdot

Blue Finance Oy:n yhtiökokous päätti 25.11.2019 valtuuttaa yhtiön hallituksen
päättämään suunnatusta osakeannista. Yhtiön hallitus on 25.11.2019 päättänyt
suunnatusta osakeannista, sen lisäksi mitä osakeyhtiölaki ja Yhtiöjärjestys jo määräävät,
seuraavasti:


1. Osakkeiden lukumäärä
Suunnatussa annissa annetaan korkeintaan 200.000 kpl yhtiön uusia G-sarjan osakkeita.

2. Osakkeiden merkintäoikeus
Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen merkittäväksi
yleisölle.

3. Syyt merkintäoikeudesta poikkeamiseen
Osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on osakeyhtiölaissa tarkoitettu
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska varoilla voidaan parantaa yhtiön
rahoitusrakennetta.

4. Osakkeiden merkintähinta
Uusien G-osakkeiden merkintähinta on 100 euroa / osake. Merkintähinta perustuu
osakkeenomistajien määrittämään osakkeen käypään arvoon. Merkintähinta kirjataan
kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman lisäykseksi.

5. Osakkeiden merkintä
Osakkeiden merkintä ja maksaminen tehdään yhtiön ilmoittamalle pankkitilille
palvelussa osinkotuottoa.fi. Merkintä katsotaan maksetuksi sillä hetkellä, kun
merkintähinta on kokonaisuudessaan siirtynyt Yhtiön pankkitilille. Yhtiön hallituksella
on yksinomainen oikeus merkintöjen hyväksymiseen. Ylimerkintätilanteessa hallitus voi
myös keskeyttää merkintäajan. Hyväksyttyjen osakemerkintöjen osinko-oikeus alkaa
merkintää seuraavasta päivästä.

6. Osakkeiden merkintäaika
Osakkeiden merkintäaika on 26.11.2019 – 31.12.2022.

7. Osingon määrä
G-osakkeella on etuoikeus osakkeen merkintähinnasta laskettavaan kiinteään osinkoon
(mutta ei muuta osinko-oikeutta) siten, että kalenterivuodelle laskettu osinko-oikeus on
kolme (3) prosenttia, kun osakkeen merkintäpäivästä on kulunut alle kolme (3) kuukautta.
Kalenterivuodelle laskettu osinko-oikeus nousee neljään (4) prosenttiin, kun osakkeen
merkintäpäivästä on kulunut kolme (3) kuukautta ja seitsemään (7) prosenttiin, kun
osakkeen merkintäpäivästä on kulunut kuusi (6) kuukautta.

8. Osinko-oikeus ja osingon maksaminen
Osinko-oikeus täsmätään taannehtivasti vastaamaan korkeampaa vuosituottoa koko
merkinnän jälkeiselle ajalle ensimmäisen nousuajankohdan jälkeisen osingonmaksun
yhteydessä. Osakkeelle tuleva osinko lasketaan todellisten kalenteripäivien mukaan
käyttäen jakajana lukua 365 tai 366. Osinko lasketaan sitä päivää seuraavasta päivästä,
jona osakkeen merkintähinta on kokonaisuudessaan maksettu yhtiön pankkitilille,
kalenterikuukauden viimeiseen päivään tai osakkeen lunastuspäivään. Kultakin
kalenterikuukaudelta kertynyt osinko maksetaan sijoittajan ilmoittamalle pankkitilille
siten, että maksupäivä on viimeistään seuraavan kalenterikuukauden viidentenä (5.)
pankkipäivänä. Osakkeen lunastuspäivänä maksamaton osinko maksetaan lunastuksen
yhteydessä. Lunastuspäivältä ei lasketa osinkoa.

9. Osaketta koskevat rajoitukset
G-osakkeet ovat vain merkitsijän haltuun tarkoitettuja sijoitusosakkeita. Osaketta ei voi
myydä, siirtää tai pantata kolmannelle osapuolelle. Osakkeella ei ole äänivaltaa
yhtiökokouksessa. Mikäli osake siirtyy ehtojen vastaisesti muulle kuin alkuperäiselle
osakkeen merkitsijälle, muuntuu se D-osakkeeksi. Yhtiöllä on oikeus lunastaa D -osake
milloin tahansa kymmenen sentin (0,10 euron) lunastushinnalla, ilman lunastusaikaa.
Dosakkeet eivät tuota mitään oikeuksia yhtiön varoja jaettaessa. Muuntolauseke ei koske
perhe- ja perintöoikeudellisia saantoja eikä yleisseuraantoja.

10. Osakkeiden takaisin lunastaminen
Yhtiö voi koska tahansa lunastaa osakkeen 14 päivän kuluessa osakkeenomistajalle
esittämästään lunastusvaatimuksesta. Yhtiö on velvollinen suorittamaan lunastuspäivää
edeltävään päivään asti kertyneen osingon lunastushinnan yhteydessä. Lunastus tapahtuu
maksamalla lunastushinta ja kertynyt osinko. Osake siirtyy yhtiölle, kun yhtiö on
maksanut lunastushinnan.

11. Muut suunnatun osakeannin ehdot
Sijoittajalla on merkinnän yhteydessä velvollisuus ilmoittaa Yhtiölle nimensä,
henkilötunnuksensa, Y-tunnuksensa tai vastaavan virallisen tunnuksensa, postiosoitteensa
sekä kotipaikkatietonsa. Yhtiöllä on oikeus pyytää sijoittajalta (luonnollinen henkilö tai
oikeushenkilö) kaikkia välttämättömiä henkilöllisyyden todistamiseen tarvittavia
asiakirjoja. Osakkeiden merkintä osinkotuottoa.fi – palvelussa edellyttää vahvaa sähköistä
tunnistautumista. Sijoittaja on vastuussa yhteystietojensa sekä osingonmaksua ja
osakkeiden lunastamista varten ilmoitetun pankkitilin tietojen oikeellisuudesta. Uudet G
–sarjan osakkeet tuottavat osinko-oikeuden ja muut osakkeenomistajan oikeudet
välittömästi osakkeiden tultua rekisteröidyksi. Hallituksella on täysi vapaus hylätä tehty
osakemerkintä tai peruuttaa suunnattu osakeanti. Uudelle osakkeelle lasketaan osinkoa
yhtiöjärjestyksen mukaisesti merkintää seuraavasta päivästä lukien. Sijoitus ole
talletussuojan piirissä. Sijoitus ei ole pääomaturvattu.
Arvopaperimarkkinalakia ei sovelleta.
Yhtiön osakkeet eivät ole arvopaperimarkkinalain mukaisia arvopapereita. Niistä ei
laadita arvopaperimarkkinalain mukaista esitettä tai muutoin sovelleta
arvopaperimarkkinalain säännöksiä.

Turussa 25.11.2019
BLUE FINANCE OY
HALLITUS

en_USEN
Scroll to Top